logo AnimeClick.it

Elenco degli episodi
  Titolo Durata Valutazioni
Ep. 01 Hanasaka Jīsan - Yume Wo Katta Otoko - Nezumi Kyō 24'   2    0    0 
Ep. 02 Issunbōshi - Omusubi Kororin - Ushi no Yomeiri 24'   2    0    0 
Ep. 03 Kobutori Jīsan - Yatsubake Zukin - Yatsubake Zukin 24'   2    0    0 
Ep. 04 Chikaratarō - Uguisu no Sato - Hirabayashi 24'   2    0    0 
Ep. 05 Urashimatarō - Saru Jizō - Takara Kurabe 24'   1    0    0 
Ep. 06 Kintarō - Ika to Surume - Sannin Naki 24'   1    0    0 
Ep. 07 Uo Nyōbō - Tanishi Chōja - Horafuki Musume 24'   1    0    0 
Ep. 08 Daiku to Oniroku - Kuma to Kitsune - Oshō to Kozō no Kawawatari 24'   1    0    0 
Ep. 09 Shippeitarō - Ten ni Nobotta Musuko - Busyō Kurabe 24'   1    0    0 
Ep. 10 Sannen Netarō - Saigo no Uso - Ureshi Medetaya Arigataya 24'   1    0    0 
Ep. 11 Kuwazu Nyōbō - Hanatare Kozō - Oshō to Kozō no Kami ga Nai 24'   1    0    0 
Ep. 12 Furuya no Mori - Tabibito Uma - Yamiyo ni Karasu 24'   1    0    0 
Ep. 13 Bunbuku Chagama - Kamisori Kitsune - Sosō no Sōkurō 24'   1    0    0 
Ep. 14 Orihime to Hikoboshi - Onba no Kawa - Imo Korogashi 24'   1    0    0 
Ep. 15 Hi-otoko - Nezumi no Sumō - Oshō to Kozō no Pūpūpatapata 24'   1    0    0 
Ep. 16 Warashibe Chōja - Kawaya no Kami-sama - Ni-Ō to Dokkoi 24'   1    0    0 
Ep. 17 Ama no Hagoromo - Washi no Sarai Ko - Konnyaku Mondō 24'   1    0    0 
Ep. 18 E-sugata Nyōbō - Oitoke Bori - Kane wo Hirottara 24'   1    0    0 
Ep. 19 Ubasute Yama - Mizu no Kami no Fumi Zukai - Un no Yoi Niwaka Zamurai 24'   1    0    0 
Ep. 20 Kaguya Hime - Oni no Imōto - Manjū Kowai 24'   1    0    0 
Ep. 21 Umisachihiko and Yamasachihiko - Kappa ga Detekita Hi - Enma-sama no Shippai 24'   1    0    0 
Ep. 22 Mittsu no Ono - Saru no Mukodono - Tengu to Nusutto 24'   1    0    0 
Ep. 23 He-hiri Yome - Neko to Chagama no Futa - Chakurikakifu 24'   1    0    0 
Ep. 24 Nezumi no Mukodono - Koishi no Tegami - Danmari Kurabe 24'   1    0    0 
Ep. 25 Kikimimi Zukin - Inu to Neko no Takaramono - Yūrei no Utayomi 24'   1    0    0 
Ep. 26 Tanokyū - Tētē Kobōshi - Nise Jizō 24'   1    0    0 
Ep. 27 [Kessakusen] Orihime to Hikoboshi - [Kessakusen] Uguisu no Sato - [Kessakusen] Saru Jizō 24'   0    0    1 
Ep. 28 Tengu no Kakuremino - Onibasan ga nakoudo - Enma-sama wa Hachigoro-don 24'   1    0    0 
Ep. 29 Umakata Yamanba - Ebi no oisemairi - Nan no yamai 24'   1    0    0 
Ep. 30 Neko Nyōbō - Gonzō Mushi - Hanataka Ōgi 24'   1    0    0 
Ep. 31 Yama nashi tori - Ikken yan no bāsan - Mukade no ishamukae 24'   1    0    0 
Ep. 32 Sumiyaki chouja - Kane no naru ki - Obōsan no temegui 24'   1    0    0 
Ep. 33 Tawara no Tōda - Kitsune no O-san - Tottsuku Hittsuku 24'   1    0    0 
Ep. 34 Episodio 34 24'   1    0    0 
Ep. 35 Episodio 35 24'   1    0    0 
Ep. 36 Episodio 36 24'   1    0    0 
Ep. 37 Episodio 37 24'   1    0    0 
Ep. 38 Episodio 38 24'   2    0    0 
Ep. 39 Episodio 39 24'   2    0    0 
Ep. 40 Episodio 40 24'   2    0    0 
Ep. 41 Episodio 41 24'   2    0    0 
Ep. 42 Episodio 42   1    0    0 
Ep. 43 Episodio 43   1    0    0 
Ep. 44 Episodio 44   1    0    0 
Ep. 45 Episodio 45   1    0    0 
Ep. 46 Episodio 46   1    0    0 
Ep. 47 Episodio 47   1    0    0 
Ep. 48 Episodio 48   0    0    1 
Ep. 49 Episodio 49   0    0    1 
Ep. 50 Episodio 50   1    0    0 
Ep. 51 Episodio 51   1    0    0 
Ep. 52 Episodio 52   1    0    0 
Ep. 53 Episodio 53   1    0    0 
Ep. 54 Episodio 54   1    0    0 
Ep. 55 Episodio 55   1    0    0 
Ep. 56 Episodio 56   1    0    0 
Ep. 57 Episodio 57   1    0    0 
Ep. 58 Episodio 58   1    0    0 
Ep. 59 Episodio 59   1    0    0 
Ep. 60 Episodio 60   1    0    0 
Ep. 61 Episodio 61   1    0    0 
Ep. 62 Episodio 62   1    0    0 
Ep. 63 Episodio 63   1    0    0 
Ep. 64 Episodio 64   1    0    0 
Ep. 65 Episodio 65   1    0    0 
Ep. 66 Episodio 66   1    0    0 
Ep. 67 Episodio 67   1    0    0 
Ep. 68 Episodio 68   1    0    0 
Ep. 69 Episodio 69   1    0    0 
Ep. 70 Episodio 70   1    0    0 
Ep. 71 Episodio 71   1    0    0 
Ep. 72 Episodio 72   1    0    0 
Ep. 73 Episodio 73   1    0    0 
Ep. 74 Episodio 74   1    0    0 
Ep. 75 Episodio 75   0    1    0 
Ep. 76 Episodio 76   1    0    0 
Ep. 77 Episodio 77   0    1    0 
Ep. 78 Episodio 78   1    0    0 
Ep. 79 Episodio 79   1    0    0 
Ep. 80 Episodio 80   0    1    0 
Ep. 81 Episodio 81   0    1    0 
Ep. 82 Episodio 82   1    0    0 
Ep. 83 Episodio 83   1    0    0 
Ep. 84 Episodio 84   0    1    0 
Ep. 85 Episodio 85   0    0    0 
Ep. 86 Episodio 86   0    0    0 
Ep. 87 Episodio 87   0    0    0 
Ep. 88 Episodio 88   0    0    0 
Ep. 89 Episodio 89   0    0    0 
Ep. 90 Episodio 90   0    0    0 
Ep. 91 Episodio 91   0    0    0 
Ep. 92 Episodio 92   0    0    0 
Ep. 93 Episodio 93   0    0    0 
Ep. 94 Episodio 94   0    0    0 
Ep. 95 Episodio 95   0    0    0 
Ep. 96 Episodio 96   0    0    0 
Ep. 97 Episodio 97   0    0    0 
Ep. 98 Episodio 98   0    0    0 
Ep. 99 Episodio 99   0    0    0 
Ep. 100 Episodio 100   0    0    0 
Ep. 101 Episodio 101   0    0    0 
Ep. 102 Episodio 102   0    0    0 
Ep. 103 Episodio 103   0    0    0 
Ep. 104 Episodio 104   0    0    0 
Ep. 105 Episodio 105   0    0    0 
Ep. 106 Episodio 106   0    0    0 
Ep. 107 Episodio 107   0    0    0 
Ep. 108 Episodio 108   0    0    0 
Ep. 109 Episodio 109   0    0    0 
Ep. 110 Episodio 110   0    0    0 
Ep. 111 Episodio 111   0    0    0 
Ep. 112 Episodio 112   0    0    0 
Ep. 113 Episodio 113   0    0    0 
Ep. 114 Episodio 114   0    0    0 
Ep. 115 Episodio 115   0    0    0 
Ep. 116 Episodio 116   0    0    0 
Ep. 117 Episodio 117   0    0    0 
Ep. 118 Episodio 118   0    0    0 
Ep. 119 Episodio 119   0    0    0 
Ep. 120 Episodio 120   0    0    0 
Ep. 121 Episodio 121   0    0    0