logo AnimeClick.it

Elenco degli episodi
  Titolo Durata Valutazioni
Ep. 01 Episodio 01   17    1    1 
Ep. 02 Episodio 02   13    1    1 
Ep. 03 Episodio 03   11    1    1 
Ep. 04 Episodio 04   10    2    1 
Ep. 05 Episodio 05   11    1    1 
Ep. 06 Episodio 06   11    0    2 
Ep. 07 Episodio 07   11    1    1 
Ep. 08 Episodio 08   9    2    1 
Ep. 09 Episodio 09   8    2    1 
Ep. 10 Episodio 10   11    0    1 
Ep. 11 Episodio 11   10    0    1 
Ep. 12 Episodio 12   9    0    1 
Ep. 13 Episodio 13   7    1    1 
Ep. 14 Episodio 14   8    0    1 
Ep. 15 Episodio 15   7    0    2 
Ep. 16 Episodio 16   7    1    1 
Ep. 17 Episodio 17   7    1    1 
Ep. 18 Episodio 18   6    1    2 
Ep. 19 Episodio 19   7    2    1 
Ep. 20 Episodio 20   8    0    1 
Ep. 21 Episodio 21   7    2    1 
Ep. 22 Episodio 22   8    0    1 
Ep. 23 Episodio 23   8    0    1 
Ep. 24 Episodio 24   6    1    1 
Ep. 25 Episodio 25   7    1    1 
Ep. 26 Episodio 26   6    2    1 
Ep. 27 Episodio 27   8    0    2 
Ep. 28 Episodio 28   7    1    1 
Ep. 29 Episodio 29   5    3    1 
Ep. 30 Episodio 30   7    0    2 
Ep. 31 Episodio 31   7    0    1 
Ep. 32 Episodio 32   6    0    1 
Ep. 33 Episodio 33   5    2    1 
Ep. 34 Episodio 34   5    1    2 
Ep. 35 Episodio 35   6    2    2 
Ep. 36 Episodio 36   8    0    2 
Ep. 37 Episodio 37   7    1    2 
Ep. 38 Episodio 38   9    0    1 
Ep. 39 Episodio 39   10    0    1 
Ep. 40 Episodio 40   9    0    1 
Ep. 41 Episodio 41   8    0    1 
Ep. 42 Episodio 42   8    0    1 
Ep. 43 Episodio 43   7    0    2 
Ep. 44 Episodio 44   7    1    1 
Ep. 45 Episodio 45   6    2    0 
Ep. 46 Episodio 46   5    3    1 
Ep. 47 Episodio 47   8    0    1 
Ep. 48 Episodio 48   8    0    1 
Ep. 49 Episodio 49   5    3    1 
Ep. 50 Episodio 50   8    0    1 
Ep. 51 Episodio 51   6    2    1 
Ep. 52 Episodio 52   7    0    1 
Ep. 53 Episodio 53   7    0    1 
Ep. 54 Episodio 54   4    3    1 
Ep. 55 Episodio 55   5    2    0 
Ep. 56 Episodio 56   5    2    1 
Ep. 57 Episodio 57   6    1    0 
Ep. 58 Episodio 58   7    0    2 
Ep. 59 Episodio 59   5    1    1 
Ep. 60 Episodio 60   6    0    1 
Ep. 61 Episodio 61   6    0    0 
Ep. 62 Episodio 62   4    2    0 
Ep. 63 Episodio 63   5    1    0 
Ep. 64 Episodio 64   4    2    1 
Ep. 65 Episodio 65   6    1    0 
Ep. 66 Episodio 66   3    4    0 
Ep. 67 Episodio 67   4    2    0 
Ep. 68 Episodio 68   4    3    0 
Ep. 69 Episodio 69   7    0    0 
Ep. 70 Episodio 70   4    2    1 
Ep. 71 Episodio 71   6    0    1 
Ep. 72 Episodio 72   6    0    0 
Ep. 73 Episodio 73   4    3    0 
Ep. 74 Episodio 74   7    0    0 
Ep. 75 Episodio 75   4    3    0 
Ep. 76 Episodio 76   6    0    1 
Ep. 77 Episodio 77   7    0    0 
Ep. 78 Episodio 78   6    1    0 
Ep. 79 Episodio 79   7    0    0 
Ep. 80 Episodio 80   6    1    0 
Ep. 81 Episodio 81   7    0    0 
Ep. 82 Episodio 82   5    0    1 
Ep. 83 Episodio 83   6    0    0 
Ep. 84 Episodio 84   1    3    0 
Ep. 85 Episodio 85   5    0    0 
Ep. 86 Episodio 86   5    0    0 
Ep. 87 Episodio 87   5    0    0 
Ep. 88 Episodio 88   5    0    0 
Ep. 89 Episodio 89   3    2    0 
Ep. 90 Episodio 90   5    0    0 
Ep. 91 Episodio 91   4    0    0 
Ep. 92 Episodio 92   3    0    1 
Ep. 93 Episodio 93   4    0    0 
Ep. 94 Episodio 94   2    2    0 
Ep. 95 Episodio 95   4    0    0 
Ep. 96 Episodio 96   4    0    0 
Ep. 97 Episodio 97   3    1    0 
Ep. 98 Episodio 98   3    1    0 
Ep. 99 Episodio 99   3    1    0 
Ep. 100 Episodio 100   2    0    0 
Ep. 101 Episodio 101   3    0    0 
Ep. 102 Episodio 102   3    0    0 
Ep. 103 Episodio 103   3    0    0 
Ep. 104 Episodio 104   2    0    0 
Ep. 105 Episodio 105   2    0    0 
Ep. 106 Episodio 106   2    0    0 
Ep. 107 Episodio 107   2    0    0 
Ep. 108 Episodio 108   3    0    0 
Ep. 109 Episodio 109   3    0    0 
Ep. 110 Episodio 110   2    0    0 
Ep. 111 Episodio 111   2    0    0 
Ep. 112 Episodio 112   2    0    0 
Ep. 113 Episodio 113   2    0    0 
Ep. 114 Episodio 114   2    0    0 
Ep. 115 Episodio 115   2    0    0 
Ep. 116 Episodio 116   2    0    0 
Ep. 117 Episodio 117   1    1    0 
Ep. 118 Episodio 118   3    0    0 
Ep. 119 Episodio 119   3    1    0 
Ep. 120 Episodio 120   4    0    0 
Ep. 121 Episodio 121   3    1    0 
Ep. 122 Episodio 122   2    2    0 
Ep. 123 Episodio 123   4    0    0 
Ep. 124 Episodio 124   4    0    0 
Ep. 125 Episodio 125   2    2    0 
Ep. 126 Episodio 126   3    1    0 
Ep. 127 Episodio 127   4    0    0 
Ep. 128 Episodio 128   4    0    0 
Ep. 129 Episodio 129   4    0    0 
Ep. 130 Episodio 130   4    0    0 
Ep. 131 Episodio 131   5    0    0 
Ep. 132 Episodio 132   4    0    0 
Ep. 133 Episodio 133   3    1    0 
Ep. 134 Episodio 134   4    0    0 
Ep. 135 Episodio 135   2    2    0 
Ep. 136 Episodio 136   3    1    0 
Ep. 137 Episodio 137   3    1    0 
Ep. 138 Episodio 138   3    1    0 
Ep. 139 Episodio 139   2    2    0 
Ep. 140 Episodio 140   3    1    0 
Ep. 141 Episodio 141   3    1    0 
Ep. 142 Episodio 142   3    1    0 
Ep. 143 Episodio 143   3    1    0 
Ep. 144 Episodio 144   4    0    0 
Ep. 145 Episodio 145   4    0    0 
Ep. 146 Episodio 146   4    0    0 
Ep. 147 Episodio 147   4    0    0 
Ep. 148 Episodio 148   4    0    0 
Ep. 149 Episodio 149   4    0    0 
Ep. 150 Episodio 150   3    1    0 
Ep. 151 Episodio 151   4    0    0 
Ep. 152 Episodio 152   4    0    0 
Ep. 153 Episodio 153   3    1    0 
Ep. 154 Episodio 154   4    0    0 
Ep. 155 Episodio 155   3    1    0 
Ep. 156 Episodio 156   3    1    0 
Ep. 157 Episodio 157   1    1    0 
Ep. 158 Episodio 158   0    2    0 
Ep. 159 Episodio 159   2    0    0 
Ep. 160 Episodio 160   1    1    0 
Ep. 161 Episodio 161   0    2    0 
Ep. 162 Episodio 162   0    0    2 
Ep. 163 Episodio 163   1    1    0 
Ep. 164 Episodio 164   1    0    1 
Ep. 165 Episodio 165   1    0    1 
Ep. 166 Episodio 166   0    1    1 
Ep. 167 Episodio 167   1    1    0 
Ep. 168 Episodio 168   2    0    0 
Ep. 169 Episodio 169   1    1    0 
Ep. 170 Episodio 170   2    0    0 
Ep. 171 Episodio 171   2    0    0 
Ep. 172 Episodio 172   1    1    0 
Ep. 173 Episodio 173   2    0    0 
Ep. 174 Episodio 174   0    1    0 
Ep. 175 Episodio 175   1    0    0 
Ep. 176 Episodio 176   0    0    1 
Ep. 177 Episodio 177   1    0    0 
Ep. 178 Episodio 178   0    1    0 
Ep. 179 Episodio 179   0    0    1 
Ep. 180 Episodio 180   0    0    1 
Ep. 181 Episodio 181   0    1    0 
Ep. 182 Episodio 182   0    1    0 
Ep. 183 Episodio 183   1    0    0 
Ep. 184 Episodio 184   2    0    0 
Ep. 185 Episodio 185   2    0    0 
Ep. 186 Episodio 186   1    0    0 
Ep. 187 Episodio 187   0    1    0 
Ep. 188 Episodio 188   2    0    0 
Ep. 189 Episodio 189   2    0    0 
Ep. 190 Episodio 190   0    1    0 
Ep. 191 Episodio 191   0    0    1 
Ep. 192 Episodio 192   0    0    1 
Ep. 193 Episodio 193   0    0    1 
Ep. 194 Episodio 194   1    0    1 
Ep. 195 Episodio 195   1    0    1 
Ep. 196 Episodio 196   1    1    0 
Ep. 197 Episodio 197   1    0    1 
Ep. 198 Episodio 198   2    0    0 
Ep. 199 Episodio 199   1    1    0 
Ep. 200 Episodio 200   1    0    1 
Ep. 201 Episodio 201   2    0    0 
Ep. 202 Episodio 202   1    1    0 
Ep. 203 Episodio 203   2    0    0 
Ep. 204 Episodio 204   2    0    0 
Ep. 205 Episodio 205   1    1    0 
Ep. 206 Episodio 206   2    0    0 
Ep. 207 Episodio 207   2    0    0 
Ep. 208 Episodio 208   1    0    1 
Ep. 209 Episodio 209   2    0    0 
Ep. 210 Episodio 210   2    0    0 
Ep. 211 Episodio 211   2    0    0 
Ep. 212 Episodio 212   2    0    0 
Ep. 213 Episodio 213   2    0    0 
Ep. 214 Episodio 214   2    0    0 
Ep. 215 Episodio 215   2    0    0 
Ep. 216 Episodio 216   2    0    0 
Ep. 217 Episodio 217   2    0    0 
Ep. 218 Episodio 218   3    0    0 
Ep. 219 Episodio 219   3    0    0 
Ep. 220 Episodio 220   2    1    0 
Ep. 221 Episodio 221   3    0    0 
Ep. 222 Episodio 222   2    1    0 
Ep. 223 Episodio 223   3    0    0 
Ep. 224 Episodio 224   2    1    0 
Ep. 225 Episodio 225   2    1    0 
Ep. 226 Episodio 226   3    0    0 
Ep. 227 Episodio 227   2    1    0 
Ep. 228 Episodio 228   3    0    0 
Ep. 229 Episodio 229   3    0    0 
Ep. 230 Episodio 230   3    0    0 
Ep. 231 Episodio 231   3    0    0 
Ep. 232 Episodio 232   3    0    0 
Ep. 233 Episodio 233   3    0    0 
Ep. 234 Episodio 234   3    0    0 
Ep. 235 Episodio 235   3    0    0 
Ep. 236 Episodio 236   3    0    0 
Ep. 237 Episodio 237   3    0    0 
Ep. 238 Episodio 238   3    0    0 
Ep. 239 Episodio 239   2    0    1 
Ep. 240 Episodio 240   1    2    0 
Ep. 241 Episodio 241   2    1    0 
Ep. 242 Episodio 242   3    0    0 
Ep. 243 Episodio 243   1    2    0 
Ep. 244 Episodio 244   2    1    0 
Ep. 245 Episodio 245   1    2    0 
Ep. 246 Episodio 246   3    0    0 
Ep. 247 Episodio 247   2    1    0 
Ep. 248 Episodio 248   2    1    0 
Ep. 249 Episodio 249   2    1    0 
Ep. 250 Episodio 250   2    1    0 
Ep. 251 Episodio 251   3    0    0 
Ep. 252 Episodio 252   3    0    0 
Ep. 253 Episodio 253   3    0    0 
Ep. 254 Episodio 254   3    0    0 
Ep. 255 Episodio 255   1    1    0 
Ep. 256 Episodio 256   2    1    0 
Ep. 257 Episodio 257   2    1    0 
Ep. 258 Episodio 258   2    1    0 
Ep. 259 Episodio 259   2    0    0 
Ep. 260 Episodio 260   3    0    0 
Ep. 261 Episodio 261   3    0    0 
Ep. 262 Episodio 262   3    0    0 
Ep. 263 Episodio 263   3    1    0 
Ep. 264 Episodio 264   4    0    0 
Ep. 265 Episodio 265   4    0    0 
Ep. 266 Episodio 266   4    0    0 
Ep. 267 Episodio 267   4    0    0 
Ep. 268 Episodio 268   4    0    0 
Ep. 269 Episodio 269   3    0    1 
Ep. 270 Episodio 270   3    1    0 
Ep. 271 Episodio 271   3    1    0 
Ep. 272 Episodio 272   4    0    0 
Ep. 273 Episodio 273   4    0    0 
Ep. 274 Episodio 274   3    1    0 
Ep. 275 Episodio 275   4    0    0 
Ep. 276 Episodio 276   4    0    0