logo AnimeClick.it

Elenco degli episodi
  Titolo Durata Valutazioni
Ep. 01 Knight   69    23    3 
Ep. 02 Kitten   36    27    18 
Ep. 03 Kitchen   36    18    5 
Ep. 04 Knock-on effect   32    13    7 
Ep. 05 Knife   30    15    6 
Ep. 06 Karma   45    6    0 
Ep. 07 Key   46    0    2 
Ep. 08 Kindling   30    18    0 
Ep. 09 Knell   31    12    3 
Ep. 10 Kaleidoscope   26    12    6 
Ep. 11 Killer   35    5    4 
Ep. 12 Adolf・K・Weismann   38    2    2 
Ep. 13 King   47    6    3