logo AnimeClick.it

Elenco degli episodi
  Titolo Durata Valutazioni
Ep. 01 Knight   66    22    3 
Ep. 02 Kitten   34    26    18 
Ep. 03 Kitchen   35    17    5 
Ep. 04 Knock-on effect   30    13    7 
Ep. 05 Knife   29    14    6 
Ep. 06 Karma   43    6    0 
Ep. 07 Key   44    0    2 
Ep. 08 Kindling   28    18    0 
Ep. 09 Knell   29    12    3 
Ep. 10 Kaleidoscope   25    11    6 
Ep. 11 Killer   33    5    4 
Ep. 12 Adolf・K・Weismann   36    2    2 
Ep. 13 King   44    6    3