logo AnimeClick.it

Elenco degli episodi
  Titolo Durata Valutazioni
Ep. 01 Weird 25'   46    4    0 
Ep. 02 Girls 25'   40    3    1 
Ep. 03 Psyche 25'   41    1    1 
Ep. 04 Religion 25'   35    2    1 
Ep. 05 Distortion 25'   32    5    1 
Ep. 06 Kids 25'   34    2    1 
Ep. 07 Society 25'   33    1    1 
Ep. 08 Rumors 25'   35    1    1 
Ep. 09 Protocol 25'   35    0    2 
Ep. 10 Love 25'   34    1    1 
Ep. 11 Infornography 25'   34    0    2 
Ep. 12 Landscape 25'   34    1    1 
Ep. 13 Ego 25'   43    1    2