logo AnimeClick.it

Elenco degli episodi
  Titolo Durata Valutazioni
Ep. 01 Hana no Iro wa 25'   51    0    1 
Ep. 02 Koisuchō 25'   34    1    0 
Ep. 03 Tsukubane no 25'   34    0    0 
Ep. 04 Hito ni wa Tsugeyo Ama no Tsuribune 25'   28    0    0 
Ep. 05 Nao Amari Aru Mukashi Nari Keri 25'   27    1    0 
Ep. 06 Tatsuta no Kawa no Nishiki Nari Keri 25'   27    0    0 
Ep. 07 Shiru mo Shiranu mo Ōsaka no Seki 25'   25    2    0 
Ep. 08 Mikasa no Yama ni Ideshi Tsukikamo 25'   27    1    0 
Ep. 09 Wata no Hara 25'   22    7    1 
Ep. 10 Murasame no 25'   25    2    0 
Ep. 11 Sa shi mo Shiraji na Moyuru Omoi o 25'   26    0    0 
Ep. 12 Misogizo Natsu no Shiru Shinarikeru 25'   14    10    3 
Ep. 13 Yume no Kayohiza Hitome Yokuramu 25'   18    12    0 
Ep. 14 Mono Yaomofuto Hito no Tofumade 25'   30    0    0 
Ep. 15 Tago no Ura ni 25'   24    4    0 
Ep. 16 Miyu Kimatanamu 25'   3    7    17 
Ep. 17 Fukukara ni 25'   21    5    0 
Ep. 18 Wasureji no 25'   23    3    2 
Ep. 19 Yuku e Moshiranu Kohi no Michi kana 25'   24    4    2 
Ep. 20 Aki no Ta no 25'   15    10    2 
Ep. 21 Nakoso Nagarete Naho Kikoerkere 25'   20    6    1 
Ep. 22 Meguri Ahite 25'   27    0    0 
Ep. 23 Sono e no Sakura Sakinikeri 25'   27    0    0 
Ep. 24 Kakutoda ni 25'   23    1    0 
Ep. 25 Fuji no Takare ni Yuki wa Furitsu 25'   31    1    1